الگوریتم Threshold Acceptance

قبل از شرح این روش جستجو پیشنهاد می کنیم در صورتی که با الگوریتم SA آشنایی ندارید، ابتدا مقاله مربوط به این روش جستجو را مطالعه کنید. روش TA نیز همانند روش SA می باشد و تنها تفاوت آن در نحوه قبول کردن جواب های غیر بهینه است. شبه کد زیر نحوه اجرای الگوریتم TA را نشان می دهد:

Procedure Threhsold Acceptance
 C = Choose an initial solution
 T = Choose a positive initial threshold
 REPEAT
  S' = Generate a neighbor of the solution C
  ΔE = objective( S' ) – objective( C )
  IF (ΔE > -T ) THEN // S' better than C
   C = S'
  END IF
  T = lower the T using linear/ non-linear techniques
 UNTIL meet the stop criteria
End

الگوریتم TA جواب هایی را می پذیرد که از جواب قبلی خیلی بدتر نیستند. همانند کاری که دما در اگوریتم SA انجام می دهد. همانطور که در روش SA بررسی کردیم، دما در این الگوریتم باید به گونه ای انتخاب شود که بیشتر جواب های غیربهینه در ابتدا توسط الگوریتم پذیرفته شوند. این اصل در مورد روش TA نیز صادق است و در این روش نیز مقدار آستانه ( T ) باید به نحوه انتخاب گردد که بیشتر جواب های غیربهینه در ابتدا توسط الگوریتم مورد پذیرش واقع شوند.