جمع دو تصویر

جمع دو تصویر بدین مفهموم است که در دوتصویر ، شدت روشنایی پیکسل های متناظر دو تصویر را از باهم جمع کنیم . تصاویر زیر نتیجه اعمال عملگر جمع را نشان می دهند:

شبه کد زیر نحوه پیاده سازی عملگر جمع را نشان می دهد :


Procedure Add (image1, image2 : Byte[][])
Begin
 result :Byte[][]
 sub:integer
 For i = 1 To Height Do
  For j = 1 To Width Do
   sub = image1[i, j] + image2[i, j]
   result[i, j] = sub > 255 ? 255 : sub
  End For
 End For
 Return result
End

یکی از رایج ترین کاربردهای جمع دو تصویر افزودن پشت زمینه به تصویر است. برای این منظور نیاز به دو تصویر پشت زمینه و تصویر شی داریم که تصویر شی باید در مقابل پرده ای با رنگ ثابت گرفته شود. از جمع کردن دو تصویر مذکور تصویری با پشت زمینه دلخواه به دست می آید.

پردازش تصویر در MATLAB

برای جمع دو تصویر هم اندازه از تابع imadd در MATLAB می توان استفاده کرد. به عنوان مثال مجموعه دستورات زیر دو تصویر را خوانده و حاصل جمع آن ها را نشان می دهد.

>> im = imread('rice.png');
>> imshow(im);
>> imBack = imread('background.png');
>> imshow(imBack);
>> res = imadd(im,imBack);