بستن و بازکردن باینری مورفولوژیکی

اعمال عملگر بستن بر روی تصویر باینری موجب می شود تا حفره های کوچک تصویر پرشوند. به عنوان مثال در تصاویر باینری که انگشت گرفته می شود. به دلیل خشکی پوست دست ممکن است ترک های در تصویر دیده شوند. برای پر کردن این ترک ها می توان از عملگر بستن مورفولوژیکی استفاده کرد. بستن تصویر از ترکیب عملگر سایش و گسترش و به صورت زیر به دست می آید :

اعمال عملگر باز کردن بر روی تصویر باینری موجب می شود تا اتصالات باریک تصویر حذف شده و تصویری آرام تر به دست آید. باز کردن تصویر از ترکیب عملگر سایش و گسترش و به صورت زیر به دست می آید :

مجموعه تصاویر زیر نشان می دهند که چطور می توان با ترکیب عملگرهای باز کردن و بستن نویزها و اشکالات یک تصویر را بر طرف کرد. همچنین یکی از پرکاربرترین زمینه هایی که از عملگر های مورفولوژیکی استفاده می شود، در تشخیص کاراکترها می باشد.

تصویر اصلی

باز کردن تصویر

بستن تصویر

در برخی موارد به علت پایین بودن کیفیت تصویر اسکن شده و یا پاینن بودن کیفیت کاغذ مورد نظر در برخی از کاراکتر ها با شکستگی در بدنه حرف یا کلمه مواجه هستیم. در چنین مواردی می توان ارتقای تصویر از عملگر های مورفولوژیکی استفاده کرد. توجه داشته باشید که شکل و اندازه عنصر ساختمانی نقش حیاتی در اعمال این عملگر ها بازی می کند. به عنوان مثال تصاویر روبرو با اعمال یک عنصر ساختمانی 3*3 تمام 1 به وجود امده اند. بدیهی است که تغییر اندازه و شکل عنصر ساختمانی نتایج دیگری می تواند تولید کند.

پردازش تصویر در MATLAB

اعمال عملگرهای مورفولوژیکی باز کردن و بستن در محیط MATLAB ببه ترتیب ا استفاده توابع imopen و imclose انجام می پذیرد.

>> originalBW = imread('circles.png');
>> se = strel('disk',10);
>> closeBW = imclose(originalBW,se);
>> imshow(originalBW),figure,imshow(closeBW)