سیگنال های DTMF

همگی با سیگنال هایی که به هنگام فشردن دکمه های تلفن از گوشی آن می شنویم آشنا هستیم. به این سیگنال های در اصطلاح سیگنال های DTMF گویند.در کل 12 سیگنال DTMF متفاوت بر روی صفحه کلید تلفن وجود دارد ( البته با احتساب حروف A ، B ، C و D تعداد کل سیگنال های DTMF 16 عدد می باشد). هریک از سیگنال های DTMF نیز از ترکیب دو موج سینوسی با فرکانس های مختلف تشکیل شده است. به عنوان مثال فشردن کلید 1 موجب تولید صدایی می شود که از ترکیب دو موج سینوسی با فرکانس های 697 هرتز و 1209 هرتز تشکیل شده است. جدول زیر فرکانس های تشکیل دهنده هر یک از 12 سیگنال DTMF را نشان می دهد:

سیگنال های A ، B ، C و D نیز با افزودن ستون 1633 هرتزی می توانند تولید شوند. در این فرآیند انتخاب فرکانس ها به گونه ای صورت گرفته است که 1) هیچ فرکانسی مضربی از فرکانس دیگر نیست 2) اختلاف هیچ دو فرکانسی برابر با مقدار فرکانس دیگری در جدول نیست و 3) جمع هیچ دو فرکانسی برابر با مقدار فرکانسی دیگری در جدول نیست ( کار مهندسی یعنی این! ). شکل موج هریک از این 12 سیگنال نیز در زیر آمده است(به همان ترتیبی که در جدول فوق نشان داده شده است) :

تکه کد زیر نیز نحوه تولید سیگنال DTMF مربوط به کلید 1 را در محیط MATLAB نشان می دهد :

>> i= 1:44096;
>> wv1 = (0.5*sin(2*pi* (697/44096) * i)) + (0.5*sin(2*pi* (1209/44096) * i)); >> wavplay(wv1,44096);

دیگر سیگنال های DTMF نیز به همین ترتیب و تنها با تغییر دادن مقادیر فرکانس موج ها تولید می شوند. کار کردن بر روی سیگنال های DTMF می تواند تمرین بسیار خوبی برای افرادی باشد که تازه پا در دنیای سیگنال دیجیتال گذارده اند. به عنوان مثال می توانید سیگنالی را تولید کرده و یک نویز تصادفی به آن اضافه کنید. سپس با پخش صدا تاثیر نویز در خروجی را مشاهده کنید.