مسئله چند وزیر

یکی از مسائل کلاسیک در الگوریتم های ژنتیک مساله چند وزیر است. ماهیت مسئله به گونه ای است که مدلسازی آن و همچنین اعمال عملگرهای الگوریتم ژنتیک بر روی آن بسیار ساده است. در این برنامه ما نیز روش حل مساله چند وزیر را با استفاده از الگوریتم ژنتیک پیاده سازی کرده ایم. همچنین علاوه برای الگوریتم ژنتیک، روش Simulated Annealing نیز در ساده ترین شکل خود برای مسئله چند وزیر نیز پیاده سازی شده است.